Windykacja należności

Wspieramy naszych klientów w dochodzeniu przez nich zwrotu należności pieniężnych. Doradzamy jak radzić sobie z nagłą i niezawinioną utratą płynności finansowej oraz podejmujemy niezwłoczne kroki na drodze polubownej i formalnoprawnej zmierzające do odzyskania pieniędzy od dłużników, w tym:

  • reprezentujemy w negocjacjach z dłużnikami/wierzycielami,
  • monitorujemy terminowe spłaty należności,
  • prowadzimy postępowania sądowe w sprawach o zapłatę,
  • reprezentujemy wierzycieli/dłużników w postępowaniach egzekucyjnych i monitorujemy ich przebieg.